top of page
Kernactiviteiten kennisplatform kennis delen gaswinning Groningen.jpg

Kernactiviteiten

Het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen heeft 3 kerntaken: 

  • Het verzamelen, overzichtelijk maken en duiden van kennis

  • Het creëren van een overzicht van kennislacunes

  • Het delen van kennis en publiek maken van resultaten

Verschillende activiteiten dragen bij aan het vervullen van deze kerntaken. 

Opstellen van een kennisoverzicht 

We schrijven en publiceren om het jaar een kennisoverzicht. Deze geeft op een toegankelijke manier de huidige stand van kennis weer over de maatschappelijke gevolgen van de gaswinning en de aardbevingen in Groningen. 

Opstellen van een onderzoeksagenda

Op basis van het kennisoverzicht en consultaties met belanghebbenden wordt jaarlijks een door het netwerk gedragen onderzoeksagenda met onderzoeksvragen opgesteld. Deze vragen kunnen betrekking hebben op geconstateerde hiaten in kennis, op aanbevelingen om kennis en praktijk meer te laten aansluiten of op adviezen om met gebruik van kennis een nieuwe aanpak te ontwikkelen. Deze onderzoeksagenda geeft overheden en organisaties handvatten om in de toekomst onderzoek te programmeren en te stimuleren naar urgente vraagstukken omtrent de maatschappelijke gevolgen van de gaswinning en aardbevingen in Groningen. 

Organiseren (online) kennisbijeenkomsten

Met het periodiek organiseren van openbare bijeenkomsten rond onderwerpen uit de kennisagenda brengen we onderzoekers, bewoners, professionals, ondernemers, en bestuurders samen die betrokken zijn bij het genereren van onderzoek en kennis gerelateerd aan de hoofdthema’s van het Kennisplatform. Dit doen we bijvoorbeeld in de vorm van een kenniscafé, waarbij in een informele setting kennis wordt gedeeld en er de mogelijkheid is tot netwerken of bijvoorbeeld in de vorm van een online webinar. 

Organiseren Kenniscongres

Ieder jaar organiseren wij een openbaar congres, toegankelijk voor een breed publiek van bewoners tot deskundigen. Er wordt zowel bestaande als nieuwe kennis over het Groningse gaswinningsdossier gedeeld. Dit congres organiseren wij in samenwerking met het Kennisplatform BuildinG.

Kennisloket

Naast het actief organiseren van kennisbundeling en kennisoverdracht, is het Kennisplatform ook bereikbaar voor belanghebbenden om op verzoek vragen te beantwoorden. Het Kennisplatform fungeert als een kennisloket binnen het netwerk. Binnen deze functie passen verschillende activiteiten voor het Kennisplatform.

  • Het Kennisplatform is beschikbaar voor consultaties voor partijen binnen het netwerk.

  • We verzorgen op verzoek lezingen, bijvoorbeeld om de resultaten uit het kennisoverzicht te presenteren.

  • Het Kennisplatform organiseert critical reviews. Dit zijn open dialogen tussen wetenschap, bestuur, professionals en samenleving, waarmee onderzocht wordt of er kennis beschikbaar is, of deze kennis bruikbaar is en of en hoe deze kennis toegepast wordt.       

bottom of page