Missie, visie en kernwaarden

Missie

We brengen mensen en kennis samen en stimuleren zo eerlijk en goed beleid en een adequate aanpak van problemen. 

Visie

Wij streven naar een samenleving waar industrie, staat en maatschappij in harmonie zijn. 

 

Kernwaarden

Waar staan we voor? 

  • Het verbeteren van de kwaliteit van kennis en onderzoek en het stimuleren van onderzoek dat ten dienste staat van een beter nationaal, lokaal en regionaal beleid.

  • Het beter afstemmen van onderzoek, het betrekken van bewoners bij onderzoek, het toegankelijk maken van onderzoeksresultaten en het agenderen van kennis. 

  • Het samenbrengen van mensen en kennis om zo verbintenis te creëren, bewoners veerkracht te geven om kansen te benutten en perspectief te geven aan hun leven. 

 

Voor de lange termijn is ons doel om ervaringen en inzichten uit ‘Groningen’ toe te passen op actuele thema’s rondom mijnbouw, energiewinning en -opwekking. Activiteiten zoals windmolen- en zonneparken, zoutwinning en geothermische energie geven allen spanningen tussen de belangen van de industrie, de staat en de maatschappij. Het kennisplatform streeft ernaar om lessen te trekken uit het "falen van on-Nederlandse proporties". 

 

N.B. Het kennisplatform is geen onderzoeksinstituut en voert geen ‘primair’ onderzoek uit dat nieuwe inzichten geeft. Het kennisplatform voert wel ‘secundair’ onderzoek uit dat gebruik maakt van bestaande kennis om overzichten te geven en kennis te duiden.

© 2020 Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen  |  Created by StudioTW