top of page

De Staat van Groningen

Het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen geeft een overzicht van het bestaande Noord-Nederlandse monitor- en onderzoekslandschap, ter voorbereiding op de Staat van Groningen. 

 

Naar aanleiding van de Kamerbrief Nij begun van april 2023, heeft het kabinet als voornemen om jaarlijks de Staat van Groningen (SvG) aan het parlement aan te bieden. Het idee is om bestaande kennis en inzichten te bundelen over de gesteldheid van bewoners die zijn getroffen door de nadelige gevolgen van gaswinning in de provincie Groningen en drie gemeenten in Noord-Drenthe. Het doel van het monitoringsinstrument, de Staat van Groningen, is inzichtelijk te maken hoe het herstel van de gevolgen van bodembeweging vordert en in hoeverre er sprake is van ‘onwenselijke verschillen’ in welvaart in vergelijking met andere delen van het land.

 

Het uitgangspunt bij de SvG is om goed aan te sluiten op het bestaande monitor- en onderzoekslandschap. Daarom onderzochten wij, ter voorbereiding op de eerste SvG, hoe het bestaande monitor- en onderzoekslandschap eruit ziet en welk aanvullend onderzoek en monitoring nodig is voor deze SvG. Hierbij staan de zes pijlers van Nij begun, zoals uitgewerkt door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), centraal: (1) schadeherstel, (2) versterken, (3) verduurzaming, (4) welzijn en sociaal herstel, (5) economische ontwikkeling en (6) betere overheid. Het doel is om rondom deze pijlers een goed beeld te geven van het lopende onderzoek en van wat men in de toekomst eventueel zou kunnen programmeren om het beeld te completeren. We reflecteren op de te maken keuzes en geven een handreiking voor het vervolg van het opzetten van de SvG. 

 

Het onderzoek kent verschillende stappen. In de eerste fase (deskresearch) maakten we, op basis van de bij ons bekende onderzoeken en monitoren, een eerste overzicht van beschikbare databronnen en indicatoren. Ook raadpleegden we relevante beleidsdocumenten om de ‘vraag’ naar mogelijke indicatoren in kaart te brengen. Om ons beeld van zowel vraag als aanbod te completeren hebben we, in de tweede fase, relevante instanties, maatschappelijke organisaties, deskundigen en collega-onderzoekers gevraagd om een reactie te geven. In totaal ontvingen we schriftelijke reacties van 47 deskundigen en 8 teams vanuit 28 verschillende instanties en voerden we verdiepende gesprekken met diverse partijen. In de derde en laatste fase hebben we, met behulp van deze feedback, een gedetailleerd overzicht gemaakt van bestaande en gewenste indicatoren en van het monitor- en onderzoekslandschap. We analyseerden en beschreven de aansluiting tussen de uitkomsten uit ons deskresearch, de (schriftelijke) consultatie en de inzichten uit de (wetenschappelijke) literatuur. Daarnaast reflecteerden we op de te maken keuzes en het vervolg van de opzet van de SvG. 


De resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd in de notitie De Staat van Groningen: een inventarisatie van het Noord-Nederlandse monitor- en onderzoekslandschap.

bottom of page