Overzicht van betrokken instanties gaswinning en aardbevingen in Groningen versterken en nieuwbouw woningen

Betrokken instanties

Er zijn vele instanties actief in het gehele dossier rondom de bodembeweging. Vooral voor bewoners is het vaak onduidelijk wie waar over gaat. In dit overzicht proberen we hierin iets meer duidelijkheid te scheppen.

Aardbevings Academie

Platform voor professionals die werken binnen het gaswinningsdossier.

www.aardbevingsacademie.nl

Arbiter Bodembeweging (AB) 

Trad tot 1 juli 2020 op bij geschillen tussen bewoners en de NAM/schadeafhandeling.

Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG)

Geeft advies over te gebruiken kaders, richtlijnen, methoden en modellen in de versterkingsoperatie in Groningen. 

https://adviescollegeveiligheidgroningen.nl/

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Verzamelt en deelt statistische informatie.

www.cbs.nl

Centrum Veilig Wonen (CVW)

Was tot 31 december 2019, in opdracht van de NAM, verantwoordelijk voor schadeopname en afhandeling.

Taken overgenomen door Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG). 

www.centrumveiligwonen.nl

Commissie Bijzondere Situaties

Voert de regeling Bijzondere Situaties uit. Dit is een vangnet voor de meest schrijnende gevallen van aardbevingsschade.

www.vangnetbijzonderesituaties.nl

Economic Board Groningen (EBG)

Draagt bij aan economische ontwikkeling in de provincie Groningen (werkgelegenheidsontwikkeling en bedrijvigheid). 

www.economicboardgroningen.nl

Energie Beheer Nederland (EBN)

Overheidsinstantie die klimaat- en energiebeleid van de overheid uitvoert. Houdt zich nu ook bezig met energietransitie.

www.ebn.nl

Erfgoedloket

Informatiepunt voor bewoners over schade aan monumentale panden.

www.erfgoedloketgroningen.nl

Erfgoedprogramma

Verantwoordelijk voor het beleid omtrent cultureel erfgoed Groningen.

https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/onderwerpen/erfgoed/erfgoedprogramma

Gemeenten

Onderstaande gemeenten vallen onder het effectengebied van de aardbevingen. 

De gemeenten zijn tevens opdrachtgever van de NCG in de versterkingsopgave.

www.eemsdelta.nl

www.gemeente.groningen.nl

www.hethogeland.nl

www.midden-groningen.nl

www.gemeente-oldambt.nl

www.veendam.nl

www.westerkwartier.nl

Groninger Bodem Beweging (GBB)

Belangenvereniging voor mensen met directe of indirecte schade als gevolg van gaswinning in Groningen.

www.groninger-bodem-beweging.nl

Groninger Gasberaad

Belangenbehartiging bewoners en lokale ondernemers.

www.gasberaad.nl

Gronings Perspectief

Gronings Perspectief onderzoekt sinds 2016 de veiligheid, gezondheid en toekomstperspectief van Groningers. 

www.groningsperspectief.nl/

Hoge Raad der Nederlanden (HR)

Hoogste rechter in Nederland op gebied van civiel-, straf- en belastingrecht.

www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden

Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)

Als onafhankelijk bestuursorgaan verantwoordelijke voor de afhandeling van alle schade veroorzaakt door bevingen, bodemdaling- en stijging. (Opvolger van TCMG.)

https://www.schadedoormijnbouw.nl/

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)

Het nationale kennis- en datacentrum voor weer, klimaat en seismologie.

www.knmi.nl

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Draagt de verantwoordelijkheid voor de versterkingsopgave.

www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)

Het Ministerie van EZK is verantwoordelijk voor het gaswinningsdossier en het vaststellingsbesluit waarin staat hoeveel gas er gewonnen mag worden.

www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat

Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM)

Ontgint gas en olie uit de Nederlandse bodem. 

www.nam.nl

Nationaal Coördinator Groningen (NCG)

Uitvoerende organisatie voor het versterkingsproces.

www.nationaalcoordinatorgroningen.nl

Nationaal Programma Groningen (NPG)

Samenwerkingsverband van Rijk, provincie en gemeenten dat zich bezighoudt met de leefbaarheid in Groningen. 

www.nationaalprogrammagroningen.nl

Onafhankelijke Raadsman

Meldpunt voor klachten over schadeafhandeling of bouwkundige versterken door gaswinning. Per 2022 wordt deze rol overgenomen door de Nationale ombudsman. 

www.onafhankelijkeraadsman.nl/

Ondersteunend Bureau Gaswinning (OBG)

Ondersteunt de gemeenten en provincie in het aardbevingsgebied met vraagstukken rondom de gaswinning. 

Raad van State (RvS)

De hoogste algemene bestuursrechter van Nederland en adviseur over wetgeving.

www.raadvanstate.nl

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)

Voert verschillende subsidieregelingen uit, voor mensen in het aardbevingsgebied die te maken hebben met schade en versterking.  

www.snn.nl

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

Toezichthouder op alle ontginning in Nederland. 

www.sodm.nl

Stut-en-Steun

Onafhankelijk en gratis steunpunt voor bewoners die schadelijke gevolgen ondervinden van de mijnbouwactiviteiten in Groningen.

www.stutensteun.nl

Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG)

Organisatie voor het afhandelen van alle schade gemeld vanaf 1 april 2017 tot 1 juli 2020.

www.schadedoormijnbouw.nl

Veiligheidsregio Groningen (VRG)

Samenwerkingsverband tussen verschillende diensten, zoals de politie en brandweer. 

www.veiligheidsregiogroningen.nl