top of page

Overzicht instanties

Er zijn veel instanties actief in het gehele gaswinningsdossier in Groningen. De grootte en de complexiteit van het systeem maakt het soms onduidelijk welke instantie waar over gaat. Met dit overzicht proberen we duidelijkheid te scheppen voor wie minder in de materie is ingewijd.

Aardbevings Academie

Platform voor professionals die werken binnen het gaswinningsdossier.

Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG)

Geeft advies over te gebruiken kaders, richtlijnen, methoden en modellen in de versterkingsoperatie in Groningen. 

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Verzamelt en deelt statistische informatie.

Commissie Bijzondere Situaties

Voert de regeling Bijzondere Situaties uit. Dit is een vangnet voor de meest schrijnende gevallen van aardbevingsschade.

Economic Board Groningen (EBG)

Draagt bij aan economische ontwikkeling in de provincie Groningen (werkgelegenheidsontwikkeling en bedrijvigheid). 

Energie Beheer Nederland (EBN)

Overheidsinstantie die klimaat- en energiebeleid van de overheid uitvoert. Houdt zich nu ook bezig met energietransitie.

Erfgoedloket

Informatiepunt voor bewoners over schade aan monumentale panden.

Erfgoedprogramma

Verantwoordelijk voor het beleid omtrent cultureel erfgoed Groningen.

Geestelijke Verzorging Aardbevingsgebied Groningen (GVA)

Professionals die een luisterend oor bieden en werken aan veerkracht en regie.

Gemeenten

Onderstaande vijf gemeenten vallen onder de aardbevingsgemeenten. Deze gemeenten zijn opdrachtgever van de NCG.

Eemsdelta

Groningen

Het Hogeland

Midden-Groningen

Oldambt

Bovenstaande gemeenten vallen samen met de twee onderstaande gemeenten onder het effectgebied van het IMG van de bodembeweging door gaswinning uit het Groningenveld en de gasopslag in Norg en Grijpskerk.

Noordenveld

Westerkwartier

De maatregelen in Nij begun hebben betrekking op alle bovenstaande gemeenten, samen met onderstaande.

Pekela

Stadskanaal

Veendam

Westerwolde

Aa en Hunze

Tynaarlo

Groninger Bodem Beweging (GBB)

Belangenvereniging voor mensen met directe of indirecte schade als gevolg van gaswinning in Groningen.

Groninger Dorpen

Groninger Dorpen zet zich in voor de leefbaarheid op het platteland en komt op voor de belangen van dorpsbewoners.

Groninger Gasberaad

Belangenbehartiging bewoners en lokale ondernemers.

Gronings Perspectief

Gronings Perspectief onderzoekt sinds 2016 de veiligheid, gezondheid en toekomstperspectief van Groningers. 

Hoge Raad der Nederlanden (HR)

Hoogste rechter in Nederland op gebied van civiel-, straf- en belastingrecht.

Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)

Als zelfstandig bestuursorgaan (zbo) verantwoordelijk voor de afhandeling van schade veroorzaakt door bodembeweging, waardedaling, persoonsaantasting. Tevens het instituut waar acuut onveilige situaties gemeld kunnen worden. (Opvolger van Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen, TCMG.)

Kennisplatform BuildinG

Het kennisplatform BuildinG is in 2017 opgericht en focust zich op kennisontwikkeling met betrekking tot toekomstbestendig bouwen en versterken.

Kennisprogramma over de Effecten van Mijnbouw (KEM)

Het KEM is ingesteld door de minister van Economische Zaken en Klimaat om het inzicht in dreigingen en risico’s van mijnbouwactiviteiten te vergroten.

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)

Het nationale kennis- en datacentrum voor weer, klimaat en seismologie.

Mijnraad

De Mijnraad adviseert de minister van Economische Zaken en Klimaat over de verlening van mijnbouwvergunningen voor opsporing, winning en opslag van delfstoffen.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)

Het Ministerie van EZK is verantwoordelijk voor het gaswinningsdossier en het vaststellingsbesluit waarin staat hoeveel gas er gewonnen mag worden.

Nationale ombudsman

De Nationale ombudsman doet doorlopend onderzoek naar de situatie rondom het Groningenveld. De ombudsman komt op voor de belangen van burgers en helpt overheden met gevraagd en ongevraagd advies hun dienstverlening verbeteren.

Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM)

Ontgint gas en olie uit de Nederlandse bodem. 

Nationaal Coördinator Groningen (NCG)

Uitvoerende organisatie voor het versterkingsproces.

Nationaal Programma Groningen (NPG)

Samenwerkingsverband van Rijk, provincie en gemeenten dat zich bezighoudt met de leefbaarheid in Groningen. 

Ondersteunend Bureau Gaswinning (OBG)

Ondersteunt de gemeenten en provincie in het aardbevingsgebied met vraagstukken rondom de gaswinning. 

Provincie Groningen

De provincie is betrokken bij overleggen tussen Rijk en gemeenten over schadeafhandeling en versterking en is uitvoerder van een aantal subsidieregelingen binnen het kader van de gaswinning.

Raad van State (RvS)

De hoogste algemene bestuursrechter van Nederland en adviseur over wetgeving.

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)

Voert verschillende subsidieregelingen uit, voor mensen in het aardbevingsgebied die te maken hebben met schade en versterking.  

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

Toezichthouder op alle ontginning in Nederland. 

Stut-en-Steun

Onafhankelijk en gratis steunpunt voor bewoners die schadelijke gevolgen ondervinden van de mijnbouwactiviteiten in Groningen.

Technische commissie bodembeweging (Tcbb)

Een onafhankelijke commissie die adviseert over het verband tussen winning van delfstoffen en bodembeweging.

Veiligheidsregio Groningen (VRG)

Samenwerkingsverband tussen verschillende diensten, zoals de politie en brandweer. 

Voormalige instanties

 

Arbiter Bodembeweging (AB)

Trad tot 1 juli 2020 op bij geschillen tussen bewoners en de NAM/schadeafhandeling.

 

Centrum Veilig Wonen (CVW)

Was tot 31 december 2019, in opdracht van de NAM, verantwoordelijk voor schadeopname en afhandeling.

Taken overgenomen door Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG). 

Dialoogtafel

De Dialoogtafel was een overlegorgaan dat van 2014 tot 2015 bijeenkwam. Het orgaan had als doel om breed gedragen maatregelen tot stand te laten komen die de negatieve effecten van de gaswinning compenseren.

EPI-Kenniscentrum

Het EPI-Kenniscentrum was een samenwerkingsverband van Alfa-college, Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool Groningen dat van 2016 tot 2020 kennisprogramma’s en opleidingen verzorgde die te maken hebben met aardbevingsbestendig bouwen.

 

Onafhankelijke Raadsman

Meldpunt voor klachten over schadeafhandeling of bouwkundige versterken door gaswinning. Per 2022 is deze rol overgenomen door de Nationale ombudsman. 

 

Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) 

Organisatie voor het afhandelen van alle schade gemeld vanaf 1 april 2017 tot 1 juli 2020.

bottom of page