Betrokken instanties

Er zijn vele instanties actief in het gehele dossier rondom de bodembeweging. Vooral voor bewoners is het vaak onduidelijk wie waar over gaat. In dit overzicht proberen we hierin iets meer duidelijkheid te scheppen.

Aardbevings Academie

Platform voor professionals die werken binnen het gaswinningsdossier.

www.aardbevingsacademie.nl

Arbiter Bodembeweging (AB) 

Trad op bij geschillen tussen bewoners en de NAM / schadeafhandeling.

www.arbiterbodembeweging.nl

Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG)

Geeft advies over te gebruiken kaders, richtlijnen, methoden en modellen in de versterkingsoperatie in Groningen. 

https://adviescollegeveiligheidgroningen.nl/

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Draagt de verantwoordelijkheid voor de versterkingsopgave.

www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Verzamelt en deelt statistische informatie.

www.cbs.nl

Centrum Veilig Wonen (CVW)

Was tot 31 december 2019 verantwoordelijk voor schadeopname en afhandeling. Taken overgenomen door Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG).

www.centrumveiligwonen.nl

Commissie Bijzondere Situaties

Voert de regeling Bijzondere Situaties uit. Dit is een vangnet voor de meest schrijnende gevallen van aardbevingsschade.

www.vangnetbijzonderesituaties.nl

Economic Board Groningen (EBG)

Draagt bij aan economische ontwikkeling in de provincie Groningen (werkgelegenheidsontwikkeling en bedrijvigheid). 

www.economicboardgroningen.nl

Energie Beheer Nederland (EBN)

Overheidsinstantie die klimaat- en energiebeleid van de overheid uitvoert. Houdt zich nu ook bezig met energietransitie.

www.ebn.nl

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)

Verantwoordelijk voor de gaswinning.

www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat

Erfgoedloket

Informatiepunt voor bewoners over schade aan monumentale panden.

www.erfgoedloketgroningen.nl

Erfgoedprogramma

Verantwoordelijk voor het beleid omtrent cultureel erfgoed Groningen.

https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/onderwerpen/erfgoed/erfgoedprogramma

Gemeenten

Gaan meer verantwoording dragen voor afhandeling van schade en versterking.

www.appingedam.nl

www.delfzijl.nl

www.gemeente.groningen.nl

www.hethogeland.nl

www.loppersum.nl

www.midden-groningen.nl

www.gemeente-oldambt.nl

www.veendam.nl

www.westerkwartier.nl

Groninger Bodem Beweging (GBB)

Belangenvereniging voor mensen met directe of indirecte schade als gevolg van gaswinning in Groningen.

www.groninger-bodem-beweging.nl

Groninger Gasberaad

Belangenbehartiging bewoners en lokale ondernemers.

www.gasberaad.nl

Gronings Perspectief

In opdracht van de NCG onderzoekt Gronings Perspectief sinds 2016 de veiligheid, gezondheid en toekomstperspectief van Groningers. 

www.groningsperspectief.nl/

Hoge Raad der Nederlanden (HR)

Hoogste rechter in Nederland op gebied van civiel-, straf- en belastingrecht.

www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden

Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)

Als onafhankelijk bestuursorgaan verantwoordelijke voor de afhandeling van alle schade veroorzaakt door bevingen, bodemdaling- en stijging. (Opvolger van TCMG.)

https://www.schadedoormijnbouw.nl/

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)

Het nationale kennis- en datacentrum voor weer, klimaat en seismologie.

www.knmi.nl

Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM)

Ontgint gas en olie uit de Nederlandse bodem. 

www.nam.nl

Nationaal Coördinator Groningen (NCG)

Uitvoerende organisatie voor het versterkingsproces.

www.nationaalcoordinatorgroningen.nl

Nationaal Programma Groningen (NPG)

Samenwerkingsverband van Rijk, provincie en gemeenten dat mensen en ideeën samenbrengt en samen die plannen uitvoeren die Groningen écht vooruithelpen.

www.nationaalprogrammagroningen.nl

Onafhankelijke Raadsman

Meldpunt voor klachten over de afhandeling van een schadeclaim na aardbevingen door gaswinning.

www.onafhankelijkeraadsman.nl/

Raad van State (RvS)

De hoogste algemene bestuursrechter van Nederland en adviseur over wetgeving.

www.raadvanstate.nl

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)

Voert de subsidieregeling waardevermeerdering uit, voor mensen in het aardbevingsgebied met erkende schade. 

https://www.snn.nl/particulier/subsidie-waardevermeerdering

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

Toezichthouder op alle ontginning in Nederland. 

www.sodm.nl

Stut-en-Steun

Gratis steunpunt voor bewoners met aardbevingsschade.

www.stutensteun.nl

Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG)

Organisatie voor het afhandelen van alle schade gemeld vanaf 1 april 2017 tot 1 juli 2020.

www.schadedoormijnbouw.nl

Veiligheidsregio Groningen (VRG)

Samenwerkingsverband tussen verschillende diensten, zoals de politie en brandweer. 

www.veiligheidsregiogroningen.nl