top of page
RUG_22_Thesinge_MKidV-307-WEB.jpg

Over ons

Het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen verzamelt en deelt kennis en onderzoek dat relevant is voor sociaal-maatschappelijk beleid in het Groningse gaswinningsgebied. We brengen mensen en kennis samen. Daarmee draagt het Kennisplatform indirect bij aan de voortdurende verbetering van beleid. We streven naar een samenleving waar industrie, staat en maatschappij in harmonie zijn. 

Het Kennisplatform is onafhankelijk. We behartigen geen belangen en kiezen geen positie in beleidskwesties. Onze rol is om samen met de belanghebbenden (wetenschappers, beleidsmakers, burgers, professionals en bestuurders van (maatschappelijke) instellingen), de beste kennis op dit gebied te verzamelen, te duiden en doeltreffend te verspreiden. We zijn toegankelijk en staan open voor iedereen die geïnteresseerd is in of wil bijdragen aan de ontwikkeling van kennis over de maatschappelijke kwesties in Groningen. We hebben een open houding naar de verschillende en vaak tegengestelde belangen die spelen in het gaswinningsdossier. 

Het Kennisplatform is ondergebracht bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen heeft verschillende kerntaken: 

  • Het verzamelen, overzichtelijk maken en duiden van kennis

  • Het creëren van een overzicht van kennislacunes

  • Het delen van kennis en publiek maken van resultaten

Kennisoverzicht 

We schrijven en publiceren periodiek een kennisoverzicht. Deze geeft op een toegankelijke manier de huidige stand van kennis weer over de maatschappelijke gevolgen van de gaswinning en de aardbevingen in Groningen. 

Evenementen

Met het organiseren van openbare bijeenkomsten brengen we onderzoekers, bewoners, professionals, ondernemers en bestuurders samen die betrokken zijn bij het genereren van onderzoek en kennis gerelateerd aan de hoofdthema’s van het Kennisplatform. Dit doen we bijvoorbeeld in de vorm van een kenniscafé, waarbij in een informele setting kennis wordt gedeeld en er de mogelijkheid is tot netwerken of bijvoorbeeld in de vorm van een online webinar. We organiseren ieder jaar een openbaar congres. Hier wordt zowel bestaande als nieuwe kennis over het Groningse gaswinningsdossier gedeeld.

RUG_22_Hoogezand-16-WEB.jpg
RUG_22_Overschild-30-WEB.jpg

Kennisloket

Naast het actief organiseren van kennisbundeling en kennisoverdracht, is het Kennisplatform ook bereikbaar voor belanghebbenden om op verzoek vragen te beantwoorden. Het Kennisplatform fungeert als een kennisloket binnen het netwerk. Binnen deze functie passen verschillende activiteiten voor het Kennisplatform.

  • We geven advies en bieden inzicht aan partijen binnen het netwerk en treden op in de media om duiding te geven over het dossier.

  • We verzorgen op verzoek lezingen, bijvoorbeeld om de resultaten uit het kennisoverzicht te presenteren.

  • We organiseren critical reviews. Dit zijn open dialogen tussen wetenschap, bestuur, professionals en samenleving, waarmee onderzocht wordt of er kennis beschikbaar is, of deze kennis bruikbaar is en of en hoe deze kennis toegepast wordt.       

Ons doel is het creëren van aandacht voor de sociaal-maatschappelijke impact in het mijnbouwbeleid. Rond dit doel stimuleren we samenwerkingsverbanden, co-creatie en een divers netwerk.

 

Voor de langere termijn reikt onze ambitie verder dan Groningen. We willen met de ervaringen, inzichten en kennis uit het 'gaswinningsdossier Groningen' ook bijdragen aan beleid met betrekking tot de maatschappelijke gevolgen van mijnbouw elders in Nederland, Europa en de rest van de wereld. De provincie Groningen ondervindt die effecten nu maar deze kunnen elders wellicht voorkomen worden. Daarnaast willen wij ons als Kennisplatform inzetten voor transities na rampen en het voorkomen van slow onset disasters. Terwijl er over de hele wereld nog heel veel fossiele energie wordt gewonnen, wil de provincie voorop gaan lopen in de transitie naar duurzame(re) energie. De inzichten en lessen van deze transitie in Groningen kunnen gebruikt worden binnen en buiten de provincie.

Samenwerking

We werken actief samen andere partijen. Ben je geïnteresseerd in een samenwerking met ons? Neem gerust contact met ons op.

RUG_22_Thesinge_MKidV-279-WEB.jpg
bottom of page