top of page

Leefbaar en Kansrijk Groningen

14 juni 2018

Tijdens de kennistafel werd door de experts gediscussieerd over de leefbaarheid en kansrijkheid in en rondom Groningen. In de opzet van deze eerste kennistafel is bewust gekozen om een breed beeld te krijgen van de thema’s en vragen die leven rondom leefbaar en kansrijk Groningen.

Hier springen 4 overeenkomsten uit. Helder is dat (1) de bewoner een meer centralere rol moet spelen, zowel in het onderzoek als ook in de toekomstige aanpak, en (2) dat er veel vragen zijn over communicatie en hoe deze beter kan. Een derde constatering is dat er relatief weinig ‘pure’ kennisvragen zijn en relatief veel vragen rondom toepassing en implementatie van bestaande kennis (vragen over ‘how to’). We suggereren dan ook (3) dat er kansen liggen in het nauwer samenwerken tussen ‘uitvoerders’ en kennis en wetenschap om zo te borgen dat de implementatie van onderzoeksresultaten in de praktijk sneller en beter verloopt. Denk bijvoorbeeld aan het samenwerken van instanties met wetenschappers en onderzoekers in zogenaamde ‘co-creatie’ trajecten om wetenschappelijke kennis en praktijkervaring directer te betrekken bij de ontwikkeling van een praktijkaanpak. Tenslotte valt ons op dat er aan alle tafels een sterke behoefte leeft om (4) vooruit te kijken naar de toekomstige kansen en mogelijkheden. Tegelijk constateren we dat juist ook op dit vlak nog veel vragen leven - toekomstig onderzoek zou kunnen bijdragen door niet alleen vergezichten maar ook concrete aanknopingspunten te bieden.


Deze vier overkoepelende uitkomsten worden verwerkt in de kennisagenda en vormen de basis voor volgende kennistafels.

bottom of page